مطلب آموزشی 1:
روش برنامه نویسی 

پایتون نمونه اي از یک زبان سطح بالا است. از دیگر زبان هاي سطح بالا که ممکن است تا به حال شنیده باشید، می توان بیسیک، پاسکال، فورترن و c را نام برد.

زبان سطح بالا همان طور که ممکن است شما هم انتظار داشته باشید، در مقابل واژة زبان سطح پایین هم وجود دارد که براي نمونه میتوان زبان اسمبلی را نام برد. کامپیوترها تنها برنامه هایی را می توانند اجرا کنند، که به زبان ماشین تبدیل شده باشند .

ادامۀ مطلب…

مطلب آموزشی 2:
برنامه چیست؟

یک برنامه، دنباله اي از دستورات است که چگونگی انجام محاسبات را مشخص می کند. محاسبات می توانند از نوع ریاضی مانند حل دستگاه معادلات، به دست آوردن ریشه هاي یک چند جمله اي یا محاسبات نمادین از قبیل یافتن و جایگزین کردن کلمه در یک متن و . . . باشند. جزئیات در زبان هاي مختلف، متفاوت ظاهر می شوند، اما تعدادي اصول پایه اي در همۀ زبان ها به یک صورت هستند:

ادامۀ مطلب…

مطلب آموزشی 3:
خطا ها در پایتون

خطاهای نحوی

خطاهای نحوی که به عنوان خطاهای زمان تجزیه هم شناخته مـیشـوند، شـاید متـداولتـرینخطاهایی باشند که شما با آن برخورد میکنید:

while 1 print “Hello world!” Traceback ( File “”, line 1 while 1 print “Hello world!” ^ SyntaxError: invalid synta

تجزیهگر (که قسمتی از مفسر است) خط نادرست را تکرار مـیکنـد و یـک پیکـان کوچـک در نزدیکترین نقطه به محل تشخیص خطا نمایش میدهد. توکنی که قبل از علامت پیکـان آمـده اسـت منجر به خطا شده است (یا لااقل خطا در آن شناخته شده است).

در مثال فوق، خطا در کلمـۀ کلیـدیprint تشخیص داده شده، چرا که علامـت کـولن (:) بعـد از دسـتور print از قلـم افتـاده اسـت. همچنین نام فایل و شماره خط در پیغام خطا چاپ شـده تـا در صـورتی کـه ورودی از یـک اسـکریپت می آید، شما بدانید در کجا به دنبال خطا بگردید.

ادامۀ مطلب…