مهندسی شهرسازی

رزومه شماره 1: سوابق تحصیلی: – دانشجوی  کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی – دارای مدرک کارشناسی مهندسی شهرسازی سوابق حرفه ای: – کار آموزی در قسمت GIS / شهرداری منطقه 8 کرج/ اسفند سال 92 مهارت نرم افزاری: – AutoCAD -2D -3D _سطح