برنامه چیست؟

مطلب آموزشی 2: برنامه چیست؟ یک برنامه، دنباله اي از دستورات است که چگونگی انجام محاسبات را مشخص می کند. محاسبات می توانند از نوع ریاضی مانند حل دستگاه معادلات، به دست آوردن ریشه هاي یک چند جمله اي یا محاسبات نمادین