آمار و کاربرد ها

رزومه شماره 1: سوابق علمي و آموزشي: كارشناسي/ آمار وکاربردها/  دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد/ آمار/ گرایش اقتصادی و اجتماعی سوابق تحصيلي : دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید بهشتی رتبه 70 کنکور کارشناسی ارشد در رشته آمار اقتصادی- اجتماعی 94

ریاضی

رزومه شماره 1: سوابق تحصیلی: کارشناسی/ ریاضی کاربردی/ دانشگاه آزاد واحد همدان کارشناسی ارشد/ آمار ریاضی/ دانشگاه شهید بهشتی  دارای مقاله مهارتها: مهارتهای نرم افزاری: تسلط کاهل بر نرم افزار آماری R آشنایی با نرم افزار آماری SPSS آشنایی با