زبان های نشانه گذاری (Markup)

مطلب آموزشی 2: زبان های نشانه گذاری(Markup) همزمان با پیدایش وب، گروهی از زبان های نشانه گذاری نیز به منظور طراحی و تولید صفحات وب به وجود آمدند، به این دسته از زبان های طراحی وب زبان های نشانه گذاری (Markup

چند رسانه ای (Multimedia) در وب

مطلب آموزشی 1: چند رسانه ای (Multimedia) در وب اطلاعاتی که از طریق وب در اختیار کاربران قرار میگیرند، میتوانند شامل متن ساده، صوت، تصویر و فیلم باشد. نمایش صوت، تصویر و فیلم از نظر روانشناسی تأثیرات بسیار عمیق تری روی