آمار و کاربرد ها

رزومه شماره 1: سوابق علمي و آموزشي: كارشناسي/ آمار وکاربردها/  دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد/ آمار/ گرایش اقتصادی و اجتماعی سوابق تحصيلي : دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید بهشتی رتبه 70 کنکور کارشناسی ارشد در رشته آمار اقتصادی- اجتماعی 94