ریاضی

رزومه شماره 1: سوابق تحصیلی: کارشناسی/ ریاضی کاربردی/ دانشگاه آزاد واحد همدان کارشناسی ارشد/ آمار ریاضی/ دانشگاه شهید بهشتی  دارای مقاله مهارتها: مهارتهای نرم افزاری: تسلط کاهل بر نرم افزار آماری R آشنایی با نرم افزار آماری SPSS آشنایی با