مهندسی برق

رزومه شماره 1: تحصیلات: کارشناسی ارشد برق/ گرایش کنترل/ دانشگاه شهید بهشتی/ معدل 16.74 کارشناسی برق/ گرایش کنترل/ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/ معدل 15.49 / سوابق آموزشی پژوهشی: دستیار آموزشی درس کنترل غیر خطی در دوره کارشناسی ارشد تدریس