بیوتکنولوژی

رزومه شماره 1: سوابق آموزشی پژوهشی: دوره اموزش انلاین کروماتوگرافی اموزش انلاین گرافن تدریس دروس تخصصی رشته ژنتیک ابزار و نرم افزار: دارای مدرک ICDL سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی/ گرایش نانوبیوتکنولوژی/ دانشگاه شهید بهشتی / معدل 19.17 کارشناسی زیست

زیست شناسی

رزومه شماره 1: سوابق آموزشی پژوهشی: دوره اموزش انلاین کروماتوگرافی اموزش انلاین گرافن تدریس دروس تخصصی رشته ژنتیک ابزار و نرم افزار: دارای مدرک ICDL سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی/ گرایش نانوبیوتکنولوژی/ دانشگاه شهید بهشتی / معدل 19.17 کارشناسی زیست